ออกแบบและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  1. เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

1.1 เครือข่ายไร้สายยุคที่ 5

1.2 รถยนต์ไฟฟ้า

1.3 การจัดการโลจิสติกส์

  1. เทคโนโลยีแก้ปัญหา

2.1 การนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาในอาชีพ

2.2 การระบุปัญหา

2.3 การรวบรวมข้อมูลและคัดเลือกแนวคิด

2.4 การออกแบบแนวคิด

2.5 การทดสอบและประเมินผล

2.6 การเขียนรายงาน

2.7 การนำเสนองาน

  1. เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า

3.1 การเพิ่มมูลค่าเทคโนโลยี

3.2 เปิดโลกสินทรัพย์ทางปัญญา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  1. เทคโนโลยี

1.1 เทคโนโลยี

1.2 การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี

  1. เครื่องมือพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


  1. การคิดเชิงออกแบบและการออกแบบเชิงวิศวกรรม