เครือข่ายไร้สายยุคที่ 5

รวบรวมโดย ครูจิราวัฒน์ นางาม

จากที่นักเรียนเคยเรียนกันมาแล้วว่า “เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้มนุษย์ อาจเป็นได้ทั้งชิ้นงานหรือวิธีการ” ในขณะเดียวกันปัญหาหรือความต้องการของมนุษย์ ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆ การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้เรารู้เท่าทันเทคโนโลยี รวมทั้งตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยีที่อาจเกิดขึ้นทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนั้นการเข้าใจถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและผลกระทบด้านบวกและด้านลบจากเทคโนโลยีจะช่วยทำให้สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย

  1. เครือข่ายไร้สายยุคที่ 5

การพัฒนาโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคแรกมีขนาดใหญ่สามารถสื่อสารด้วยเสียงเท่านั้น แต่ในปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถสื่อสารได้ทั้งเสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ทำให้โทรศัพท์เคลื่อนที่กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของมนุษย์ นอกจากนี้เมื่อโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถใช้งานร่วมกับอินเทอร์เน็ตได้ทำให้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบสัญญาณโทรศัพท์ หรือเครือข่ายไร้สายมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึง 5G ที่กำลังเข้ามามีบทบาทอย่างแพร่หลาย ดังนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับ 5G ว่ามีการเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนามาได้อย่างไร รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาและผลกระทบที่เกิดขึ้นนอกจากเทคโนโลยี

G ย่อมาจากคำว่า Generation ซึ่งก็คือยุคสมัย หรือรุ่นของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย และเมื่อนำไปรวมกับลำดับตัวเลขก็จะเป็น First Generation, Second Generation, Third Generation และถูกย่อเป็นคำว่า 1G 2G 3G ตามลำดับ ซึ่งเป็นชื่อเรียกในแต่ละยุคของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย

5G มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง การติดต่อสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลของมนุษย์ และเพื่อรองรับความต้องการในการติดต่อสื่อสารของสิ่งต่างๆ อาทิ อุปกรณ์ต่างๆ ยานพาหนะ หรือสิ่งก่อสร้างที่มีการติดตั้งวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และเครือข่ายการเชื่อมต่อต่างๆ ทำให้สิ่งเหล่านั้นสามารถส่งข้อมูลถึงกันได้

2. การเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายไร้สาย

แต่ก่อนจะทำความเข้าใจกับเทคโนโลยี 5G เรามาทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายกันก่อน

3. ความสัมพันธ์ระหว่าง 5G กับศาสตร์อื่น

การพัฒนาเทคโนโลยีจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจกับศาสตร์ต่างๆ ซึ่งการพัฒนา 5G นั้นมีการใช้ความรู้จากหลากหลายศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องช่วงคลื่นความถี่ เทคโนโลยีความปลอดภัยของข้อมูล การติดต่อสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างเช่น

ความรู้วิศวกรรมศาสตร์ เรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากสัญญาณ 5G ใช้คลื่นความถี่สูงทำให้เกิดปัญหาการส่งข้อมูลในระยะไกล จึงจำเป็นต้องพัฒนาเสารับ-ส่ง สัญญาณให้มีขนาดเล็ก เพื่อที่จะได้ติดตั้งได้ทุกที่

ความรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องช่วงคลื่นความถี่ มาใช้พัฒนาการรับ-ส่งข้อมูลของผู้ใช้ได้หลายชุดพร้อมกัน ในช่องความถี่เดียวกัน รับ-ส่งข้อมูลที่มีปริมาณมาก เชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวนมากได้ในพื้นที่เดียวกัน และส่งข้อมูลได้ทันที ทำให้การใช้งานของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ความรู้วิทยาการคำนวณ เรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัยของข้อมูล มาใช้ในการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล รวมทั้งความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารด้วย

4. ผลกระทบของการใช้ 5G

ในประเทศไทย มีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายมาโดยตลอด ตั้งแต่ยุคเทคโนโลยี 2G เปลี่ยนผ่านมาเป็น 3G 4G และ 5G ทำให้การสื่อสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการรับ-ส่งข้อความ หรือติดต่อสื่อสารผ่านการโทรแบบเดิม มาเป็นการสื่อสารด้วยภาพ เสียง หรือวิดีโอ รวมทั้งข้อความแบบสองทาง (Interactive Communications) ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการดาวน์โหลดรูปภาพจากที่เคยใช้เวลาหลายนาที มาเป็นใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที

ด้านเศรษฐกิจ

  • ด้านบวก - ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความเสถียร และมีความเร็วสูงขึ้นทำให้พฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนไปโดยมีการใช้งานสิ่งต่างๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมากขึ้น เช่น การทำธุรกรรมการเงิน การขายสินค้าออนไลน์ การนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ผู้ค้ารายย่อยมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าและบริการมากขึ้น โดยลดต้นทุนในการเช่าพื้นที่ และสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น ในภาคการเกษตรจะสามารถเพิ่มมูลค่าการผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นได้

  • ด้านลบ - ผู้ขายที่ไม่สามารถปรับตัวตามเทคโนโลยีได้ทันจะมีรายได้ลดลง อุตสาหกรรมบางอย่างไม่สามารถปรับตัวทันอาจจะปิดตัวลง เกษตรกรรายย่อยที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับเทคโนโลยีอาจขาดทุนหรือเลิกทำการเกษตร ราคาสินค้าทางการเกษตรอาจสูงขึ้น เนื่องจากมีการบวกค่าเทคโนโลยีในราคาสินค้า

ด้านสังคม

  • ด้านบวก - ช่วยแก้ปัญหาของการผ่าตัดทางไกล และการบริการสุขภาพ ให้คำปรึกษาสุขภาพผ่านระบบทางไกลทำให้ผู้คนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพได้ การรับส่งข้อมูลที่รวดเร็วขึ้นทำให้ระบบขนส่งยานยนต์อัจฉริยะพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง สัญญาณอินเทอร์เน็ตจะครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นและความเร็วที่เพิ่มขึ้นทำให้ข้อจำกัดเรื่องสื่อการสอนออนไลน์หมดไป สามารถนำเทคโนโลยี AR และ VR มาช่วยในการเรียนการสอนได้

  • ด้านลบ - มีการใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมมากขึ้นทำให้แรงงานที่มีคุณภาพถูกเลิกจ้าง ผู้ใช้อาจละเมิดหรือผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น คนมีปฏิสัมพันธ์กันลดลงทำให้เกิดปัญหาครอบครัว และคนรอบข้าง อาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเช่นการหลอกลวงการโจรกรรมทางการเงินและข้อมูล

ด้านสิ่งแวดล้อม

  • ด้านบวก - ประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศทำให้สามารถรายงานคุณภาพอากาศได้แม่นยำและตลอดเวลา ประยุกต์ใช้ในการจัดการจราจรเพื่อแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัด เรื่องของการส่งข้อมูลจะเข้ามาช่วยให้เทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การแจ้งเตือนภัยธรรมชาติได้รวดเร็ว

  • ด้านลบ - อุปกรณ์เดิมที่ไม่สามารถรองรับเครือข่าย 5G ได้จะกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์

5. การประยุกต์ใช้ 5G

รถยนต์ไร้คนขับ

การเกษตรอัจฉริยะ

เทคโนโลยี VR

อ้างอิง

  • จีระพงษ์ โพพันธุ์. (2565). เครือข่ายไร้สายยุคที่ 5. สืบค้นเมื่อ 4 มกราคม 2565. จาก https://kru-it.com/network-generation/

  • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี). พิมพ์ครั้งที่ 1, สถานที่พิมพ์ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว, ปีที่พิมพ์ 2563