เทคโนโนโลยี

รวบรวมโดย ครูจิราวัฒน์ นางาม

เทคโนโลยี

เทคโนโลยี คือสิ่งใด ๆ ก็ตามที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งเพื่ออำนวยความสะดวก และแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ที่มีการทำงานที่ซับซ้อนเสมอ แต่อาจเป็นเพียงอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นหรือดัดแปลงขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาหรือทำให้การดำเนินชีวิตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นก็ได้

ระบบคืออะไร

บ่อยคร้งที่เราได้ยินคำว่า "ระบบ" เช่น การทำงานอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นระบบ บางครั้งเราพูดถึงระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ ทั้งการย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบหายใจ แล้วระบบคืออะไรกันล่ะ ระบบ (system) โดยทั่วไปแล้วเป็นคำที่ใช้เรียกแทนสิ่งต่าง ๆ ที่มีส่วนประกอบตั้งแต่สองส่วนขึ้นไปเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามหน้าที่ (function) ที่กำหนด ซึ่งมีได้หลากหลาย เช่น ปากกา ประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลัก ๆ ได้แก่ ด้ามจับ น้ำหมึก ไส้ปากกา และหัวปากกา ซึ่งส่วนประกอบต่างๆ ของปากกาล้วนมีหน้าที่เฉพาะอย่างเพื่อให้ปากกาสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์

ระบบทางเทคโนโลยี

ระบบทางเทคโนโลยี เป็นกลุ่มของส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่สองส่วนขึ้นไป ประกอบเข้าด้วยกันและทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยในการทำงานของระบบทางเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วย ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ที่สัมพันธ์กัน นอกจากนี้ ระบบทางเทคโนโนโลยีอาจมีข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อใช้ในการปรับปรุงการทำงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์

เทคโนโลยีที่เราพบเห็นได้โดยทั่วไป เช่น หม้อหุงข้าวไฟฟ้า มีส่วนประกอบหลัก ๆ ได้แก่ ตัวเครื่อง แผ่นระบายความร้อน ขดลวดสริง สวิตซ์ รวมเข้าด้วยกันเป็นระบบ ซึ่งมีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มีหน้าที่แตกต่างกันออกไป และทำงานสัมพันธ์กันเพื่อให้หม้อหุงข้าวสามารถทำงานได้ตามต้องการ ระบบทางเทคโนโลยีของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าสามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ดังนี้

ภารกิจการเรียนรู้

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3 คน โดยให้วิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยี โดยแต่ละกลุ่มเลือกเทคโนโลยีกลุ่มละ 1 ชนิด/ชิ้น ทำการค้นข้อมูล และวิเคราะห์เทคโนโลยีนั้นว่ามีตัวป้อน กระบวนการ ผลลิต และข้อมูลย้อนกลับอะไรบ้าง โดยให้นักเรียนออกแบบมาเป็นแผนภาพ แล้วส่งใน Google Classroom

อ้างอิง

  • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2561). หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (ออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

  • ณัฐพล บัวอุไร. (2565). เทคโนโลยี. สีบค้น 6 มกราคม 2565 จาก http://dt.nattapon.com/1-technology/